Försäljningsvillkor

§1 Pris

Alla priser är angivna exklusive moms. Priset gäller under 30 dagar från offertdagen, fritt Videvox lager i Sollentuna, om inget annat angivits i offerten.

§2 Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren är, om inget annat avtalats, 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras kunden dröjsmålsränta samt förseningsavgift.

All levererad utrustning ägs av Videvox till dess full betalning skett. Vid utebliven betalning har Videvox rätt att återta all levererad utrustning, varvid en beräkning av nedlagda kostnader, kostnader för återtagandet samt värdeminskning görs och debiteras kunden. Har delbetalning skett tillgodoräknas denna kunden.

§3 Garanti

Videvox lämnar ett års produktgaranti mot fabrikationsfel om inget annat angetts i offerten. Kostnadsfri garantireparation utförs på Videvox verkstad. Köparen står kostnad och risk för försändelsen till Videvox. Önskar köparen att garantireparation utförs på plats tillkommer kostnader för resa, hotell och traktamente. Som fabrikationsfel räknas inte normalt slitage, skador som uppstått vid felanvändning och överbelastning, inte heller ingrepp i utrustningen som inte, på förhand, är skriftligen godkända av Videvox.

Garantiansvaret gäller för samtliga produkter som ingår i projektet och levererats av Videvox. Videvox ansvarar inte i något fall för följdskador, förlorade intäkter eller andra förluster i anledning av driftstopp i anläggningen.

Alla tekniska ingrepp i levererad utrustning måste under garantitiden utföras av Videvox, eller av Videvox godkänd partner för att garantin ska gälla.

§4 Ansvarsbefrielse

Videvox ansvarar inte för skada eller försening som beror av lagbud, myndighetsåtgärd eller varje annan omständighet som Videvox inte kan råda över, såsom avbrott i energitillförsel, systemfel, brand, krig eller krigsliknande händelse, arbetskonflikt eller liknande händelse som hindrar leverans eller gör leveransansvaret orimligt stort. Om sådan händelse drabbar Videvox, dess leverantörer eller producenter, är ansvaret begränsat till att inom rimlig tid fullfölja leveransen.

§5 Tvister

Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom uppgörelse i godo. Kan uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige.

Om någon part begär det, ska dock tvisten istället avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande, varvid den part som begärt att tvisten ska avgöras genom skiljedom står för samtliga kostnader i anledning av skiljeförfarandet.

Önskar part inleda process vid allmän domstol, ska han skriftligen meddela den andra parten detta samt begära besked om skiljeförfarande önskas. Framställs inte skriftlig begäran skiljedomsförfarande inom en vecka ska tvisten lösas vid allmän domstol.

Revision: September 2014, gäller tills vidare.